Omgevingsvergunning afschot overzomerende grauwe gans

De provincie Fryslân heet 5 april jl. een omgevingsvergunning afschot grauwe gans afgegeven waar nogal wat commotie en onrust over is ontstaan vanwege een aantal voorwaarden die zijn opgenomen in deze vergunning m.b.t. de uitvoering (zie FBE site).
Verschillende landbouwpartijen, waaronder het Ganzencollectief Fryslân, hebben gezamenlijk een bezwaarschrift ter beschikking gesteld dat boeren/ beheerders individueel kunnen indienen bij de provincie. Een begeleidende brief geeft aan de redenen waarom het bezwaarschrift in te dienen. Vanzelfsprekend kan individueel een eigen bezwaarschrift worden opgesteld.
Het bezwaarschrift moet uiterlijk 16 mei op het provinciehuis liggen; per post, mail of persoonlijk afgegeven.

Drone inzetbaar bij het spotten van wild én weidevogels!

Sinds kort beschikt de WBE Gaasterlân over een drone die kan worden ingezet om wild zoals reekalfjes, maar ook nesten van weidevogels, op tijd te kunnen spotten! Dit vóór het maaien bijvoorbeeld. Er zijn momenteel verschillende drone piloten in opleiding dus er moeten ook vlieguren worden gemaakt! De eerste succesvolle vluchten hebben al plaats gevonden.

Interesse?

Voor gebruik van de wildredder of de drone en informatie over de beschikbaarheid hiervan kunnen jullie het beste via WhatsApp contact opnemen met: Klaas Schotanus op 06 105 48 174.

Veel Zwanen!

7 mei 2024

Er komen veel vragen over over zwanen en de gewasschade die ze aanrichten. Voor alle soorten zwanen geldt op dit moment dat ze niet mogen worden bestreden. Voor alle soorten zwanen zijn op dit moment de regels dus gelijk. Verjagen mag natuurlijk wel maar niet ondersteund met geweer. Zie faunaschade preventiekit voor zwanen op de site van BIJ12.

Het advies is wel de schade sowieso te melden in het SRS systeem.
U kunt hier ook desgewenst een foto bij uploaden.

Een tegemoetkoming in de schade kunt u aanvragen maar dan is er wel een behandelbedrag verschuldigd van € 300,-. Vanaf een schade van € 600,- wordt gesteld dat het loont om een tegemoetkoming aan te vragen. Omdat afschot niet mogelijk is wordt er niet getoetst op adequaat gebruik. Overleg met uw taxateur over de te taxeren schade.


Freepick