ANLb beheer

luchten in Gaasterland
Subsidieaanvraag Agrarisch Natuurbeheer

Het ANLb is onderdeel van de SNL, het subsidiestelsel Natuur en Landschap. Binnen de kaders van de subsidiemethodiek Anlb ( Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) wordt invulling gegeven aan de de uitvoering van agrarisch natuur en landschapsbeheer. Deze uitvoering vindt plaats onder de vlag van zeven, sinds 2016 in de provincie Fryslân opgerichte agrarische natuur collectieven. Deze zeven collectieven zijn verenigd in een samenwerkingsverband
It Kollektivenberied Fryslân. Bosk & Greide is onderdeel van het samenwerkingscollectief Westergo. Sinds het in werking treden van het ANLb is er geen sprake meer van een individuele zesjarige overeenkomst tussen de boer en de provincie; het collectief sluit sinds 2016 de beheercontracten af met de beheerders. Binnen het ANLb wordt de gebiedsaanvraag, de subsidieaanvraag voor het agrarisch natuurbeheer, gedaan door het collectief. De periode van de subsidieaanvraag is nog wel dezelfde, de beschikking die wordt afgegeven is voor een periode van zes jaar. Beheercontracten kunnen tijdens deze subsidieperiode flexibel worden ingezet; een beheerpakket ligt niet per definitie voor zes jaar vast op een perceel.

Het agrarisch natuurbeheer is onderdeel van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3) en valt hiermee onder pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ( GLB ). Aangezien de POP 3 periode eind 2021 zou aflopen maar het nieuwe GLB pas in 2023 van start gaat, is er gekozen voor een andere constructie met een overgangsperiode, de zogenaamde POP 3 plus periode. Dit betekent dat de beschikking van afgelopen zes jaar waarbinnen het beheer nu wordt uitgevoerd loopt tot 2023.

Op de natuurbeheerkaart in het natuurbeheerplan 2021 van de provincie Fryslân is te zien waar agrarisch natuurbeheer kan worden toegepast en binnen welk leefgebied. In het provinciale natuurbeheerplan legt de provincie de ambities en natuurdoelen vast. Mits goed onderbouwd kunnen er jaarlijks wijzigingen op het natuurbeheerplan worden ingediend.

Leefgebieden

Het ANLb is gebaseerd op het in stand houden en optimaliseren van leefgebieden voor bepaalde doelsoorten. Doel is het bevorderen van de biodiversiteit op het agrarische land. Het gaat hier dan over weide-, water-, akker- en zangvogels, insecten, vlinders, amfibieën, vleermuizen en zoogdieren. Op pagina 52 en 53 van het natuurbeheerplan Fryslân 2021 staat de lijst van doelsoorten waarvoor de provincie Fryslân een bijdrage aan de instandhouding wil leveren.
In de Boerenlandvogelbalans (SOVON, 2020) wordt een actueel overzicht gegeven van feiten en cijfers over de vogels op het agrarische land.

Binnen het agrarisch natuurbeheer worden er vijf verschillende natuurtypen onderscheiden: leefgebied open grasland, natte dooradering, open akkerland, droge dooradering en categorie water. Binnen het werkgebied van Bosk & Greide zijn het leefgebied open grasland, natte dooradering en categorie water aan de orde.

Beheerpakketten Anlb

Binnen het Anlb kunnen verschillende beheerpakketten worden afgesloten, afhankelijk van het type leefgebied.

Beheerpakketten collectief Westergo

Neem voor meer informatie over deelname aan het ANLb contact op met onze consulent.