Natte dooradering

Het leefgebied natte dooradering bestrijkt een groot gebied van het werkgebied van Bosk & Greide. Doelsoorten binnen het collectief Westergo zijn benoemd als grote modderkruiper, bittervoorn en de rugstreeppad. Hiernaast zijn er ook een aantal broedvogels waar collectief Westergo zich voor in wil zetten: zomertaling, slobeend, watersnip en tureluur. De inzet binnen het leefgebied natte dooradering is het in stand houden en optimaliseren van natte verbindingen zoals sloten, natuurvriendelijke oevers, rietzomen en rietperceeltjes. Natuurvriendelijke oevers zijn met name geschikt als foerageergebied voor vogels en als paaiplaats voor bijvoorbeeld de bittervoorn.

Binnen Bosk & Greide wordt met name het pakket randenbeheer in combinatie met ecologisch slootschonen toegepast. Het eens in de paar jaar baggeren van de sloten die hiervoor in aanmerking komen kan zorgen voor een betere kwaliteit van de biotoop in de sloot. In het voorjaar van 2021 zal er een interessante veldbijeenkomst plaats vinden over het effect van randen en slootbeheer op zowel de natuurwaarden als de bedrijfsvoering. De aankondiging van deze bijeenkomst staat onder de agenda.