Natte dooradering

Het leefgebied natte dooradering bestrijkt een groot gebied van het werkgebied van Bosk & Greide. Doelsoorten binnen het collectief Westergo zijn benoemd als grote modderkruiper, bittervoorn en de rugstreeppad. Hiernaast zijn er ook een aantal broedvogels waar collectief Westergo zich voor in wil zetten: zomertaling, slobeend, watersnip en tureluur. De inzet binnen het leefgebied natte dooradering is het in stand houden en optimaliseren van natte verbindingen zoals sloten, natuurvriendelijke oevers, rietzomen en rietperceeltjes. Natuurvriendelijke oevers zijn met name geschikt als foerageergebied voor vogels en als paaiplaats voor bijvoorbeeld de bittervoorn. Maar de meest belangrijke gidssoort binnen de natte dooradering is de grote modderkruiper.

Binnen Bosk & Greide wordt met name het pakket randenbeheer in combinatie met jaarlijks ecologisch slootschonen toegepast. Het eens in de paar jaar baggeren van de sloten die hiervoor in aanmerking komen kan zorgen voor een nog betere kwaliteit van de biotoop in de sloot.

In het voorjaar van 2021 heeft er in samenwerking met OBN een interessante veldbijeenkomst plaats gevonden. Het effect van randen en slootbeheer op zowel de natuurwaarden als de bedrijfsvoering stond centraal. De uitkomst was verrassend; er werden meer soorten flora ontdekt dan werd verwacht;
de waterkwaliteit sprak voor zich!
Een opsteker voor de boeren Henk de Graaf en Sjoerd Bokma waar de excursie plaats vond.

Libellen

Een mooie brochure met praktische tips voor meer Libellen in het veenweidegebied:
Elke sloot een Libellensloot