Ganzen

boskengreide ganzen

Winterganzen

Binnen de provincie Fryslân zijn er door de provincie ganzenfoerageergebieden aangewezen en begrensd voor de opvang van winterganzen. De foerageergebieden zijn ingesteld om enerzijds de overwinterende ganzen te beschermen en anderzijds de schade die wordt veroorzaakt door de foeragerende ganzen tijdens het winterseizoen te beperken; schade die zich vertaalt in minder voeropbrengst voor de boer, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Foerageergebieden

Boeren waarvan percelen zijn begrensd door de provincie binnen het ganzenfoerageergebied worden 100 % gecompenseerd middels een schaderegeling. Binnen de foerageergebieden moeten de ganzen worden gedoogd van 1 november tot 1 april. Binnen de specifieke ganzenfoerageergebieden van 1 november tot 1 mei of zelfs tot 1 juni. Aan het einde van de gedoogperiode wordt de schade automatisch getaxeerd. Deze zgn. autotax moet wel elk jaar weer opnieuw worden aangevraagd bij BIJ12 via mijnfaunazaken.nl.

Bij ganzenschade buiten de begrensde foerageergebieden moeten de ganzen verjaagd worden met ondersteunend afschot. Na het melden van de ganzenschade in mijnfaunazaken.nl moet de jager twee bejaagacties per week uitvoeren tot de aftaxatie door de taxateur bij het in gebruik nemen van het perceel. Het eigen risico buiten het foerageergebied is op dit moment 20% van de schade.

Binnen het werkgebied van Bosk & Greide zijn er 58 boeren waarvan de percelen zijn begrensd als foerageergebied. De samenwerking tussen boeren binnen en buiten het foerageergebied, ondersteund door de jagers, is een belangrijke pijler binnen het ganzengedoogbeleid.

Fryske Guozzeoanpak

Middels de uitvoeringsnota Fryske Guozzenoanpak is beleid opgesteld door de provincie. Met deze beleidsnotitie geeft de provincie aan op welke manier zij de bescherming van ganzen vorm wil geven en bovendien een reductie van de ganzenschade wil proberen te realiseren.

Via deze link naar de site van de provincie Fryslân kunt u de meest recente informatie vinden met betrekking tot het ganzendossier; de nota Fryske Guozzenoanpak, door PS verlengd t/m 2023, het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 en de kaart met de begrenzing van de ganzenfoerageergebieden.
Ook de tot nu toe gepubliceerde nieuwsbrieven kunt u hier inzien. Nieuwsbrieven waarmee de provincie de betrokken partijen op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen en eventuele aanpassingen in de uitvoering van de Fryske Guozzenoanpak.
De Fryske Guozzenoanpak wordt op dit moment geëvalueerd door de provincie.
Het Ganzencollectief Fryslân, dat sinds 2015 de belangen vertegenwoordigt van boeren binnen de ganzenfoerageergebieden in Fryslân, heeft zitting in de klankbordgroep die door de provincie is ingesteld om het traject van de evaluatie te volgen.

Zomerganzen

Ganzenschade veroorzaakt door de steeds groter wordende populatie zomerganzen kunt u ook melden in mijnfaunazaken.nl. De ervaring leert dat dit zeker loont; op deze manier wordt inzichtelijk dat de zomerschade ook aanzienlijk is en toeneemt!
Vanuit het Ganzencollectief Fryslân en vanuit Bosk & Greide adviseren wij dan ook zeker melding te maken van deze schade!

Ganzencollectief Fryslân

Vanuit het Ganzencollectief Fryslân worden de belangen behartigd, met name van beheerders binnen de ganzenfoerageergebieden, maar óók met oog voor beheerders buiten het foerageergebied, richting de provincie en overige (overheids) organisaties. Binnen het Ganzencollectief Fryslân zijn verschillende collectieven en ANV’s vertegenwoordigd. Leden van Bosk & Greide en van ANV Tusken Marren en Fearten worden vertegenwoordigd door de consulent van Bosk & Greide binnen het Ganzencollectief Fryslân.
Stichting Ganzencollectief Fryslân is in december 2021 opgericht en sindsdien officieel een rechtspersoon als vertegenwoordiger van boeren binnen het foerageergebied.

Omgevingsverordening Fryslân 2022

In reactie op het ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022 heeft het ganzencollectief Fryslân een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is naar alle boeren binnen het ganzenfoerageergebied toegestuurd.
De verwachting is dat PS eind mei 2022 een besluit neemt over deze Omgevingsverordening Fryslân.

Mocht u toch nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de consulent