Ganzen

boskengreide ganzen

Winterganzen

Binnen de provincie Fryslân zijn er door de provincie ganzenfoerageergebieden aangewezen en begrensd voor de opvang van winterganzen. De foerageergebieden zijn ingesteld om enerzijds de overwinterende ganzen te beschermen en anderzijds de schade die wordt veroorzaakt door de foeragerende ganzen tijdens het winterseizoen te beperken; schade die zich vertaalt in minder voeropbrengst voor de boer, zowel kwantitatief als kwalitatief. Boeren waarvan percelen zijn begrensd door de provincie binnen het ganzenfoerageergebied worden gecompenseerd middels een schaderegeling. Binnen het werkgebied van Bosk & Greide zijn 58 boeren waarvan percelen zijn begrensd als foerageergebied. De samenwerking tussen boeren binnen en buiten het foerageergebied, ondersteund door de jagers, is een belangrijke peiler binnen het ganzengedoogbeleid.

Fryske Guozze-oanpak

Middels de uitvoeringsnota Fryske Guozze-oanpak is beleid opgesteld door de provincie. Met deze beleidsnotitie geeft de provincie aan op welke wijze zij de bescherming van ganzen vorm wil geven en tevens een reductie van de ganzenschade wil proberen te realiseren.

Via onderstaande link naar de site van de provincie Fryslân kunt u de meest recente informatie vinden met betrekking tot het ganzendossier; de nota Fryske Guozze-oanpak, het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 en de kaart met de begrenzing van de ganzenfoerageergebieden.
Ook de tot nu toe gepubliceerde nieuwsbrieven kunt u hier inzien. Nieuwsbrieven waarmee de provincie de betrokken partijen op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen en eventuele aanpassingen in de uitvoering van de Fryske Guozze-oanpak.

Fryske Guozzeoanpak

Mocht u toch nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de consulent.