Agenda

molen

ALV

Vanwege covid-19 is de ALV uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Datum:    nader te bepalen

Aanvang:  20:00 uur

Plaats:      Dorpshuis Nijemirdum

Notulen vorige vergadering

Notulen ALV 25 september 2019

Veldbijeenkomst natte dooradering

Datum: nader te bepalen

Aanvang: 13:15

Plaats: Sânfeartsdykje, Nijemirdum

Dit voorjaar organiseert Bosk & Greide op verzoek in samenwerking met OBN een veldbijeenkomst met als doel inzicht te krijgen in de effecten die het uitgevoerde slootkantenbeheer binnen de natte dooradering (ANLb) heeft op de kwaliteit van het slootwater. Hierbij wordt ook gekeken naar de biotoop (leefgebied) voor de doelsoorten binnen het leefgebied natte dooradering.

De vraag die Bosk & Greide hiervoor bij OBN (ontwikkeling + beheer natuurkwaliteit) heeft neergelegd om te kunnen beantwoorden is:
Boeren gaan voor schoon water, in hoeverre draagt het slootkantenbeheer binnen de natte dooradering hieraan bij?

Aan de hand van ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot de waterkwaliteit, gemeten over een periode van een aantal jaren, zal OBN proberen hier een antwoord op te geven.

Doel van de middag is om van elkaar te leren over de verschillende soorten beheer die leiden tot een betere kwaliteit van het slootwater waardoor aan de gestelde kwaliteitseisen kan worden voldaan. Welke positieve bijdrage wordt en kan met dit type beheer door de boer geleverd worden binnen het leefgebied natte dooradering. Een positieve bijdrage niet alleen aan de biotoop voor flora en fauna maar ook aan de eigen bedrijfsvoering.

De locatie van de bijeenkomst zal zijn aan het Sânfeartsdykje te Nijemirdum.