Weidevogel mozaïek

bosk_greide_geboorte

Mozaïek De Warren

Binnen het werkgebied van Bosk & Greide is er op dit moment een locatie waar vanuit het Anlb gesubsidieerd weidevogelbeheer wordt toegepast. Ten noorden van Balk tussen De Warren en Trophorne (Harich) ligt het weidevogelmozaïek De Warren. Het weidevogelbeheer binnen dit weidevogelmozaïek wordt uitgevoerd vanuit het leefgebied open grasland (ANLb).

Binnen het mozaïek wordt op dit moment, in 2022, door 11 verschillende beheerders op ca. 120 ha met beheer, weidevogelbeheer uitgevoerd. Het beheer bestaat uit drie plasdrassituaties en percelen met een uitgestelde maaidatum. De uitgestelde maaidatum staat voor een rustperiode op het perceel; een rustperiode die in gaat op 1 april en duurt tot 1, 8,15 of 22 juni. Hiernaast zijn er nog een aantal percelen met kruidenrijkgrasland; percelen die alleen met ruige mest mogen worden bemest en waarop ook een rustperiode geldt tot minimaal15 juni. Door de combinatie van de verschillende type beheer ontstaat een mozaïek, het weidevogelmozaïek De Warren.

Samenwerking tussen de verschillende partijen is belangrijk om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Korte communicatielijnen zijn hierbij van belang. Boeren, vogelwacht Balk e.o. en de jagers van de WBE Gaasterland, onderhouden tijdens het weidevogelseizoen intensief contact, met voor iedereen tijdens het seizoen een eigen taak. Op deze manier komen het beheer van het land, het beheersbaar houden van de verschillende predatoren en het monitoren van de weidevogels en hun
broedsucces, samen. Deze samenwerking heeft gedurende de afgelopen vijf jaren tot succes geleid. Vanaf 2015, toen op initiatief van Bosk & Greide het mozaïek De Warren van start ging, heeft zich een weidevogelgebied ontwikkelend met een stijgend aantal broedparen, jaar op jaar.

En hier doen we het voor

Resultaten weidevogelseizoen 2022

Uitbreiding vernattingspompen vanuit de NPI
In 2021 en 2022 zijn er vanuit de POP3 NPI (Niet Productieve Investeringen) meerdere vernattingspompen ontvangen. In totaal staan er nu zes van deze pompen binnen het mozaïek en inmiddels twee in de Noordwolderpolder. Voor het komende jaar staat er nog een op de rol voor bij een nieuw in te richten plasdrassituatie binnen het mozaïek.
De NPI subsidie waaruit deze pompen konden worden aangevraagd wordt beschikbaar gesteld vanuit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en is ontstaan door samenwerking tussen LNV en de provincies. De pompen worden binnen het mozaïek ingezet om door middel van vernatting de leefomgeving voor weidevogels nog beter in te richten. De pompen staan op de verschillende plasdrassen en worden ook ingezet voor greppelplasdras; deze wijze van vernatting realiseren de boeren op eigen initiatief. Een vernatting van het perceel dat voor een direct positief effect voor de weidevogels zorgt!

Foto: Douwe Albada

Weidevogels en ganzen

Helaas is er binnen het gebied sprake van twee conflicterende zaken; weidevogelbeheer is niet te combineren met de schaderegeling binnen aangewezen ganzenfoerageergebied. De begrenzing van het ganzenfoerageergebied overlapt voor een deel het weidevogelzoekgebied. De mate van ganzenschade frustreert in sommige gevallen deelname aan het weidevogelbeheer. Draagvlak is nodig voor goed weidevogelbeheer en hier hoort ook een goede en passende vergoeding (compensatie) bij. Ganzenschade bovenop een uitgestelde maaidatum kan hierdoor conflicterend en bedrijfsmatig niet rendabel zijn. Hierbij komt dat de populatie overzomerende ganzen toeneemt. Een goede samenwerking, ook met aangrenzende TBO’s, is en blijft van belang. Een samenwerking met It Fryske Gea is van belang in verband met de oevers van de Fluessen en met Staats Bosbeheer vanwege It Swin.

Op dit moment (2021-2022) vind er een evaluatie plaats van de Fryske Guozzenoanpak en de beleidsnota Gans in Balans, en is er aandacht voor het gedogen van de ganzen binnen het foerageergebied in combinatie met weidevogelbeheer binnen het Anlb.
We houden u op de hoogte.

Educatie

pracht nest voor de scholekster

De Vogelwacht Balk e.o. neemt de monitoring van de weidevogels en hun broedsucces voor haar rekening. De vogelwachters doen dit op vrijwillige basis en zetten zich hier vele uren voor in. Hiernaast houdt de vogelwacht zich ook bezig met educatie voor de jeugd. Het afgelopen seizoen stond er een prachtig project op stapel; leerlingen van de plaatselijke basisschool hebben samen met vogelwachters en de boer speciale nestborden gemaakt voor de scholekster. Een van de vier steltlopers onder de weidevogels die daar wel hulp bij kan gebruiken. Educatie is en blijft een belangrijk aandachtspunt; jong geleerd, oud gedaan.

We hebben het vaak over de steltlopers maar hoe mooi is ook een graspiepertje!
Foto Johan Deinum