Nieuws

Grutto

Informatieroute Weidevogelmozaïek De Warren

De komende tijd zullen er informatieborden rond het Weidevogelmozaïek De Warren geplaatst worden.
Door deze informatie en inspiratieborden willen Bosk & Greide, de deelnemende boeren, de vogelwacht Balk e.o. en de WBE Gaasterlân, de aandacht vestigen op het succesvol weidevogelgebied rondom De Warren, tussen Balk en Harich rondom Trophorne en de Warrensterwei.
Aanvullende en verdiepende informatie wordt aangevuld en actueel gehouden via de site van B&G.
Meer informatie volgt op korte termijn.


Omgevingsvergunning afschot overzomerende grauwe gans

De provincie Fryslân heet 5 april jl. een omgevingsvergunning afschot grauwe gans afgegeven waar nogal wat commotie en onrust over is ontstaan vanwege een aantal voorwaarden die zijn opgenomen in deze vergunning m.b.t. de uitvoering (zie FBE site).
Verschillende landbouwpartijen, waaronder het Ganzencollectief Fryslân, hebben gezamenlijk een bezwaarschrift ter beschikking gesteld dat boeren/ beheerders individueel kunnen indienen bij de provincie. Een begeleidende brief geeft aan de redenen waarom het bezwaarschrift in te dienen. Vanzelfsprekend kan individueel een eigen bezwaarschrift worden opgesteld. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 16 mei op het provinciehuis liggen; per post, mail of persoonlijk afgegeven.


Drone inzetbaar bij spotten wild en weidevogelnesten

Sinds kort beschikt de WBE Gaasterlân over een drone die kan worden ingezet om wild zoals reekalfjes, maar ook nesten van weidevogels, op tijd te kunnen spotten! Dit vóór het maaien bijvoorbeeld. Er zijn momenteel verschillende drone piloten in opleiding dus er moeten ook vlieguren worden gemaakt! De eerste succesvolle vluchten hebben al plaats gevonden.

Interesse?
Voor gebruik van de wildredder of de drone en informatie over de beschikbaarheid hiervan kunnen jullie het beste via WhatsApp contact opnemen met: Klaas Schotanus op 06 105 48 174.


Veel Zwanen!

Er komen veel vragen over over zwanen en de gewasschade die ze aanrichten. Voor alle soorten zwanen geldt op dit moment dat ze niet mogen worden bestreden. Voor alle soorten zwanen zijn op dit moment de regels dus gelijk. Verjagen mag natuurlijk wel maar niet ondersteund met geweer. Zie faunaschade preventiekit voor zwanen op de site van BIJ12.

Het advies is wel de schade sowieso te melden in het SRS systeem.
U kunt hier ook desgewenst een foto bij uploaden.

Een tegemoetkoming in de schade kunt u aanvragen maar dan is er wel een behandelbedrag verschuldigd van € 300,-. Vanaf een schade van € 600,- wordt gesteld dat het loont om een tegemoetkoming aan te vragen. Omdat afschot niet mogelijk is wordt er niet getoetst op adequaat gebruik. Overleg met uw taxateur over de te taxeren schade.

Freepick

Alles over de eco-regeling en de simulatietool

Op de pagina Eco-activiteiten kun je de meest recente informatie vinden over de 22 eco-activiteiten die bijdragen aan de vijf doelen waar je aan moet voldoen om mee te kunnen doen aan de eco-regeling uit het GLB 2023.

Sinds vandaag staat de bijgewerkte simulatietool klaar.
Met het invullen van deze simulatietool kun je alvast uitvinden welke eco-activiteiten passen bij de bedrijfsvoering en wat dit je aan punten gaat opleveren.
Op deze manier krijg je ook inzicht in welke eco-premie haalbaar is.


Wat te doen met dode vogels op het erf of in het land?

Met regelmaat wordt de vraag gesteld wat te doen met dode vogels t.g.v. vogelgriep.
Het belangrijkste advies is om de gevonden zieke of dode vogels in ieder geval niet aan te raken. Meer informatie over wat precies te doen in welke situatie kunt u vinden op de site van de Veiligheidsregio Fryslân: https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/wat-kun-jij-doen/vogelgriep-in-frysl%C3%A2n/