Vereniging

bosk_greide_grasland

Het ontstaan van Bosk & Greide

In 1995 was de landelijke overheid voornemens 550 ha nieuw te ontwikkelen natuur te realiseren in Gaasterland in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur(EHS). Het natuurontwikkelingsplan werd door de provincie Fryslân met ingetekende kaart en al op 20 maart 1995 aan betrokken agrariërs en inwonende van de gemeente Gaasterlân – Sleat gepresenteerd. Vooral de vooraf ‘ingekleurde’ kaart zorgde voor veel weerstand. De eigenaren van de bedrijven waarop een natuurclaim was gelegd waren hiervan niet op de hoogte en kwamen hier tijdens de presentatie van het natuurontwikkelingsplan pas achter. Tijd voor actie; de oprichting van de IVG (Initiatiefgroep Verontruste Gaasterlanders) was een feit. Boeren en burgers ondersteunden de IVG.
Na een aantal jaren onderhandelen door de leden van de IVG met de overheid en na de instelling van een commissie van drie wijze mannen is men uiteindelijk gekomen tot een compromis, een plan van aanpak. Het plan bevatte een alternatieve wijze om invulling te geven aan de geplande 550 ha nieuw in te richten en/ of te ontwikkelen natuur:
het “Experiment Gaasterland”. De inwoners van Gaasterland kregen op deze wijze de mogelijkheid om de vooraf door de overheid bepaalde 550 ha ‘nieuw te realiseren natuur’ in Gaasterland zelf in te vullen. De agrariërs en burgers konden op deze manier gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het behoud en de invulling van het unieke Gaasterlandse cultuurlandschap.
In mei 1998 is Bosk & Greide, Vereniging voor Agrarisch en Particulier Natuur en Landschapsbeheer opgericht. Bosk & Greide kreeg hierbij van toenmalig minister van LNV, dhr. Jozias van Aartsen, de inspanningsverplichting uitvoering te geven aan het “Experiment Gaasterland”. Het Experiment Gaasterland is inmiddels afgerond maar laat zijn stempel nadrukkelijk na op de huidige uitvoering van het agrarische natuurbeheer

Er wordt gewerkt aan een overzicht van het Experiment Gaasterland dat zal worden geplaatst in het archief. Ook documenten en (evaluatie)rapporten over het Experiment Gaasterland zullen hier dan zijn te vinden.

“Gaasterlân is tige moai, sa moat it bliuwe”

De inzet van het ‘Experiment Gaasterland’ is geweest om de mogelijkheden voor agrarisch- , particulier natuur- en landschapsbeheer maximaal te benutten met behoud van de economische leefbaarheid in de streek. Ook nu is het nog belangrijk dat er mogelijkheden blijven bestaan voor economische ontwikkelingen binnen Gaasterland en dat iedere agrariër en burger hierbij de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan het versterken van de (agrarische)natuur en het landschap.

koe_hollandse_zwart_wit