Open grasland

Het leefgebied open grasland richt zich met name op het in stand houden en optimaliseren van de leefomgeving van de verschillende weidevogels. De gidssoort voor de weidevogels is de grutto. De mate van het broedsucces van de grutto is van belang voor de instandhouding van het gebied.

Het leefgebied open grasland bestaat uit een open landschap met verschillende type beheer. Dit beheer bestaat uit kruidenrijkegraslanden, plasdrassituaties en percelen waarop op verschillende tijdstippen wordt gemaaid. De plasdrassen zijn met name van belang om de vestiging van de vogels te bevorderen in het begin van het seizoen. Maar ook aan het eind van het seizoen groeperen de vogels zich op de plasdras; om nog verder aan te sterken alvorens zij weer vertrekken. Om de beschikbaarheid van voedsel maar ook nestmateriaal te verhogen wordt het uitrijden van ruige mest op de percelen aangemoedigd. Door deze verschillende type beheer te combineren ontstaat er een mozaïek. Een mozaïek van beheer dat de weidevogels kansen biedt om zich tijdens het seizoen succesvol te kunnen voortplanten en waardoor weidevogelpopulaties kunnen groeien.

Samenwerking boeren, vogelwacht en jager
Van groot belang naast de inzet van de boeren door het beschikbaar stellen van hun land voor beheer is de inzet van de vogelwacht Balk e.o. en de jagers van de WBE Gaasterland. Zonder de inzet van de vogelwacht voor de monitoring en registratie van de weidevogels en het predatiebeheer door de jagers is er geen succes te behalen. Succes binnen het ANLb valt en staat met een goede samenwerking en het delen van kennis!

bosk_greide_geboorte

Weidevogelbeheer binnen het leefgebied open grasland
Veel informatie over beheer in relatie tot biodiversiteit op het bedrijf is te lezen op de site van Weidewinst. Op deze site maandelijks ook een column van de Weidevogelman en onder andere informatie over mozaïekbeheer.

Binnen de provincie Fryslân draait een informatiecampagne onder de naam Grutsk op ús Greidefûgels. Het draait binnen deze campagne om voorlichting en concrete actie. Op deze website is ook veel praktische informatie te vinden.

Aanvalsplan Grutto

Er is de laatste tijd veel om te doen, om het weidevogelbeheer. De neerwaartse trend van de weidevogels en met name die van de grutto heeft aanleiding gegeven voor het opstellen van het Aanvalsplan Grutto. Een plan, opgesteld op initiatief van Pieter Winsemius in samenwerking met de zes weidevogelprovincies, TBO’s, wetenschappers en landbouworganisaties. De zes weidevogelprovincies bestaan uit: Fryslân, Noord- en Zuid- Holland, Utrecht, Overijssel en Groningen. De bedoeling is dat er dit jaar twee pilots per provincie worden opgestart. Vanuit het aanvalsplan wordt het voorstel gedaan om de weidevogelkerngebieden (broedgebieden) te vergroten naar ca 1000 ha, het waterpeil omhoog te brengen in het vroege voorjaar, het agrarisch beheer aan te passen tijdens het broedseizoen en het toepassen van actief predatiebeheer. Dit plan zal nog vaak ter tafel komen.

Foto: Johan Deinum
Roep Grutto (Limosa limosa)