Categorie Water

Beheer binnen categorie water wordt mogelijk gemaakt door subsidiëring door It Wetterskip Fryslân. Beheerpakketten die afgesloten kunnen worden binnen categorie water richten zich met name op waterberging, verbeteren van de waterkwaliteit en vernatting en water vasthouden. Dit kan worden bereikt door het toepassen van een hoogwaterpakket op percelen en randenbeheer in combinatie met ecologisch slootschonen. Met name het randenbeheer is bedoeld om zoveel mogelijk de uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Ook binnen categorie water wordt, net als bij leefgebied natte dooradering, binnen Bosk & Greide met name ingezet op het randenbeheer in combinatie met ecologisch slootschonen. Het baggeren behoort in combinatie met dit pakket tot de mogelijkheden.