Weidevogels

De komende tijd zal er veel informatie worden toegevoegd op deze site. Onder de verschillende foto’s zal specifieke informatie te vinden zijn.
Kijk een volgende keer maar eens weer!

De vier steltlopers op de greide

Wanneer we het over de weidevogels hebben worden hiermee vaak de grote vier steltlopers bedoeld. In het Fries: de skries, ljip, tsjirk en strânljip.
In het Nederlands: de grutto, de kievit, de tureluur en de scholekster. De skries, de tsjirk en de strânljip behoren tot de familie van de strandlopers en snippen, de ljip tot de familie van de plevieren.

Skries / grutto / Limosa limosa

De grutto is voor velen dé weidevogel die met zijn roep het voorjaar aankondigt.
Een roep die veel boeren, nazorgers, jagers en liefhebbers van de natuur niet alleen terug brengt naar vroegere tijden maar wat ons betreft ook hoop geeft voor de toekomst!

it lûd fan de skries

De Kening fan ‘e greide (de koning van de weide)
De grutto, sinds 2012 gekozen tot onze nationale vogel, is de gidssoort voor het weidevogelbeheer. Hiermee wordt bedoelt dat de toename van het aantal grutto’s laat zien of een leefgebied gunstig is. De grutto broedt bij voorkeur op grasland binnen het veenweidegebied en op de nattere kleigrond. De grutto heeft verschillend beheer van het grasland nodig. Op gemaaide percelen kan de volwassen vogel regenwormen en emelten vinden. Het gruttokuiken eet in het begin geen wormen maar insecten. Voor deze insecten is wel kruidenrijkgrasland nodig met verschillende bloemen en kruiden. Hoe diverser de soorten, hoe beter de biodiversiteit en dus meer voedsel voor de kuikens om op te kunnen groeien.

Heen en weer tussen De Warren en Afrika
Na het broedseizoen vliegen de meeste grutto’s terug naar West-Afrika. Ook de grutto’s van ons Weidevogelmozaïek De Warren.
Zonder te stoppen vliegen ze door naar Senegal of Guinee-Bisseau; ze vliegen zo’n 4000 km in een keer achter elkaar door!
Op de heenreis doen ze dit niet, dan maken ze een tussenstop in Portugal. Ze rusten daar uit en vetten op door zich vol te eten op de slibranden van de brede riviermonding (estuarium) van de rivier de Taag, waar de rivier uitmondt in de Atlantische Oceaan onder Lissabon. Nu kan de reis weer door naar de noordelijke gebieden waaronder ons mozaïek! Vanaf eind februari komen de grutto’s weer terug om hier te broeden.

Als eerste verzamelen ze zich op de plasdrassen om zich weer goed vol te eten voordat ze eind maart, begin april kunnen beginnen met het bouwen van hun nesten en het leggen van hun eieren. Lees over de grutto en haar nest op de pagina weidevogels en hun nesten.Ljip / kievit / Vanellus vanellus

it lûd fan de ljip

Lees over de kievit en haar nest op de pagina weidevogels en hun nesten.Tsjirk / tureluur / Haematopus ostralegus

it lûd van de tsjirk

Lees over de tureluur en haar nest op de pagina weidevogels en hun nesten.


Wel zeker meer dan 20 jaar.
De oudste grutto, we weten dit omdat deze vogel geringd was, is bijna 30 jaar oud geworden! 29 jaar, 9 maanden en 8 dagen oud
om precies te zijn!

Strânljip / scholekster / Haematopus ostralegus

it lûd fan de strânljip

Lees over de scholekster en haar nest op de pagina weidevogels en hun nesten.