Bosk & Greide Vereniging Agrarisch en Particulier Natuur- en landschapsbeheer
Nieuws van de bestuurstafel

Leden, donateurs,                                                                     

We leven nu al bijna een jaar in een spannende tijd door het Covid -19 virus, als Bosk en Greide ondervinden we hier ook de nodige hinder van. Zo konden we onze ledenvergadering in april 2020 niet door laten gaan, en zijn ook bijeenkomsten die we wilden organiseren niet doorgegaan. Daarom deze nieuwsbrief om verslag te doen van de werkzaamheden van onze vereniging in 2020. Overigens, degene die de nieuwsbrief niet digitaal kunnen ontvangen zullen deze via de post krijgen toegestuurd.
De laatste vergadering was 25 september 2019. De notulen van deze vergadering hebben we inmiddels op de site geplaatst.  Zie notulen ALV 25 september 2019

Gelukkig konden de meeste werkzaamheden in het agrarisch natuurbeheer ongehinderd doorgaan. De resultaten in het weidevogelgebied “de Warren” waren in tegenstelling tot die in andere weidevogelgebieden in Friesland wel bemoedigend, verder in deze nieuwsbrief meer hierover. De uitbreiding van het beheer in de natte dooraddering gaat gestaag door. Het doel hiervan is om de waterkwaliteit omhoog te brengen en de biodiversiteit in de slootkanten te verbeteren, dit door deze slootkanten niet te bemesten.

In de volgende nieuwsbrief komen we terug op de stand van zaken betreffende de projecten 'onderhoud steenroute' en 'herinneringsmonument'.

Hoewel vergaderen fysiek vaak niet kon is er wel op andere manieren overleg geweest met diverse personen en instanties. Zo hebben we met provincie Fryslân een gesprek gehad over de plannen op de oevers van de Fluessen. En hebben we met grondeigenaren gesproken of we ook wandelpaden kunnen aanleggen in de Marderhoek zodat er interessante “ommetjes” voor burgers ontstaan.

Het zal je wellicht al zijn opgevallen dat het logo van Bosk & Greide een upgrade heeft ondergaan. Zonder het vertrouwde aan de kant te schuiven is het logo in een nieuw fris jasje gegoten. Dit heeft alles te maken met de nieuwe website die voor Bosk en Greide is ontworpen. Een eigentijds ontwerp met voor de vereniging nieuwe functionaliteiten, die het werken binnen de vereniging makkelijker moeten maken.

Heb je nog ideeën en/of opmerkingen, aarzel niet om contact met het bestuur op te nemen. We wensen je veel leesplezier van deze nieuwsbrief.

Financiën

Als bestuur van Bosk en Greide mogen we over de financiën niet mopperen. Hoewel er helaas niet vergaderd kon worden zijn er daardoor ook geen vergaderkosten gemaakt.

Dit jaar mochten we weer met positieve saldo's afsluiten en wel voor de vereniging met een saldo van € 2333,69 en voor projecten met € 71,73.
Gelukkig gaan de agrarisch natuurbeheer projecten door. Voor het vogelweide gebied
“de Warren” is geïnvesteerd in 2 pompen ter waarde van ruim € 9000,00.
Dit betreft een in depotstelling. Dat wil zeggen dat het geld, middels subsidie van de provincie Friesland, via Westergo wordt terug betaald. Ook is er geïnvesteerd in wildcamera`s voor € 313,14 deze zijn nu in gebruik bij de vogelwacht Balk.

De Website was ook nodig aan vervanging toe,
de kosten hiervan bedroegen € 2.450,25.

Helaas heeft er het afgelopen jaar geen kascontrole plaats gevonden, maar zodra dit weer kan zullen we de kascommissie bij elkaar te roepen, de controle zal dan voor twee jaar zijn.

Voetpaden project

Bosk en Greide probeert in Gaasterland enkele nieuwe voetpaden te realiseren in overleg met grondeigenaren, de Provincie Fryslân en de Gemeente De Fryske Marren.

O.a. is er overleg over :

- een ontbrekende schakel in het natuurpad van Balk naar Wyckel

- een pad tussen de Dollen en het Huningspaed, Oudemirdum

- een pad van het Rijsterbos via de Heide en naar de Mirnser Klokkestoel

- een vervolg op het Bakhuister Wytlanspaed richting het Kerkepad naar Hemelum

- een pad van Bakhuizen naar Warns.

Daarbij kan het gaan om verschillende opzetten: een tijdelijke openstelling of huur van een pad, maar ook om een eventuele aankoop door de overheid of het vestigen van een erfdienstbaarheid.

Voorwaarde van belang is dat het pad qua onderhoud en schoonhouden wordt geadopteerd door een plaatselijke vereniging zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij het pad van Huisman te Wyckel.

Het bestuur treedt op als intermediair en voert overleg met diverse grondeigenaren, plaatselijke initiatieven en de overheid.

weidevogelseizoen van start!

Sinds half februari staan de vernattingspompen binnen het leefgebied open grasland alweer op hun plek en staan de plasdrassen op het mozaïek De Warren voor 60% weer onder water. Belangrijk voor het aantrekken van de verschillende weidevogels binnen ons gebied. Op 1 april is ook de rustperiode weer ingegaan op de verschillende percelen met uitgestelde maaidatum. Een periode die er toe moet bijdragen dat de weidevogels in alle rust hun eieren kunnen uitbroeden en kuikens groot kunnen brengen. Net als in voorgaande jaren zullen de boeren nauw samenwerken met de nazorgers van de vogelwacht Balk e.o. en de jagers van WBE Gaasterland; dit om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Meerdere boeren zetten zich steeds meer in voor de weidevogels. Alleen al het vernatten van de greppels kan al snel een mooi resultaat opleveren! Sinds vorig jaar worden er ook weer betere resultaten gezien in de Noordwolderpolder. We hopen dat deze trend doorzet het komende jaar; aan de inzet van de nazorgers, ook van de vogelwacht uit Bakhuizen, Sloten en Nijemirdum in samenwerking met de boeren zal het zeker niet liggen!

We hopen op een vogelrijk jaar met succesvolle broedresultaten!

Bosk & Greide
Hoitebuorren 15, 8566 JD, Nijemirdum
Modify your subscription    |    bekijk de nieuwsbrief online