Vereniging

Het ontstaan van Bosk & Greide

In 1995 was de landelijke overheid voornemens 550 ha nieuw te ontwikkelen natuur te realiseren in Gaasterland in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur(EHS). Het natuurontwikkelingsplan werd door de provincie Fryslân met ingetekende kaart en al op 20 maart 1995 aan betrokken agrariërs en inwonende van de gemeente Gaasterlân - Sleat gepresenteerd.
Vooral de 'ingekleurde' kaart zorgde voor veel weerstand. De eigenaren van de bedrijven waarop een natuurclaim was gelegd, waren zelfs niet van te voren persoonlijk ingelicht.

De oprichting van de IVG (Initiatiefgroep Verontruste Gaasterlanders) was een feit. Na een aantal jaren onderhandelen en de instelling van een commissie van drie wijze mannen is men uiteindelijk gekomen tot "een plan van aanpak". Het plan bevat een alternatieve wijze van de geplande invulling van 550 nieuw in te richten en/ of te ontwikkelen natuur: het "Experiment Gaasterland".
Om uitvoering aan het Experiment te geven is de vereniging Bosk & Greide opgericht.

naar bovenzijde pagina

De vereniging Bosk & Greide

Bosk & Greide is in mei 1998 opgericht met als inspanningsverplichting uitvoering te geven aan het "Experiment Gaasterland". Het "Experiment Gaasterland" is een compromis, gesloten tussen de overheid en de inwoners van de gemeente Gaasterlân-Sleat in Friesland, om 550 ha 'nieuwe natuur' te realiseren. De inwoners van Gaasterland hebben op deze wijze de mogelijkheid gekregen, om de vooraf door de overheid bepaalde 550 ha 'nieuw te realiseren natuur' In Gaasterland zelf in te vullen. Naast het realiseren van zowel agrarisch als particulier natuurbeheer, is de intentie uitgesproken om ecologische verbindingszones tot stand te brengen. Agrariërs en streekbewoners willen gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het behoud van het unieke Gaasterlandse cultuurlandschap.

naar bovenzijde pagina

"Gaasterlân is tige moai, sa moat it bliuwe"

'Experiment Gaasterland' heeft als inzet: het maximaal benutten van de mogelijkheden voor natuurbeheerén het behouden van de leefbaarheid in de streek.

naar bovenzijde pagina

bloemenveld

Taken Bosk & Greide

Ter bevordering van agrarisch en particulier natuurbeheer neemt de vereniging Bosk & Greide de volgende taken op zich:

naar bovenzijde pagina

Uitgangspunten Agrarisch en Particulier Natuurbeheer

Als uitgangspunten bij het bevorderen van agrarisch en particulier natuurbeheer staan de volgende zaken voorop:

Iedere agrariër en burger moet de kans krijgen om een bijdrage te leveren aan het versterken van de natuur en het landschap.

Naast de inrichting van agrarisch en particulier natuurbeheer moet er ook ruimte blijven voor economische ontwikkelingen binnen Gaasterland. Om dit te bereiken worden er initiatieven ontplooid voor duurzame bedrijfsontwikkeling van agrarische bedrijven, en worden er plannen ontwikkeld voor plattelandstoerisme en streekproducten.

naar bovenzijde pagina

Uitvoeringsinstrumenten Bosk & Greide

Instrumenten die Bosk & Greide ter beschikking staan om uitvoering te geven aan het experiment zijn:

Het werkplan 2007-2013 van Bosk & Greide kunt u inzien via onderstaande link.

Klik hier om naar het Werkplan Bosk & Greide 2007-2013 te gaan

fauna

Gebiedscommissie

Om in de toekomst een breed draagvlak te creëren en Het Experiment Gaasterland van de grond te krijgen is in het verleden een klankbordgroep opgericht. Na het beëindigen van de werkzaamheden van de klankbordgroep is de gebiedscommissie ontstaan, waarin de verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn.

Financiering Bosk & Greide

Het Experiment Gaasterland wordt gefinancierd door het ministerie van LNV, de Provincie Fryslân en de gemeente Gaasterlân-Sleat. Jaarlijks dient Bosk & Greide ter verantwoording een jaarverslag op te stellen voorzien van een financieel overzicht.

Om de vijf jaar wordt Bosk & Greide geëvalueerd door de overheid.

naar bovenzijde pagina