Ganzen en Weidevogels

Op de website van de provincie Fryslan is de digitale kaart met het nieuw begrensde ganzenfoerageergebied 2014-2016 te bekijken: http://www.fryslan.nl/12323/ganzenfoerageergebieden/

Uitbetaling Ganzenpremie

Alvorens het Faunafonds tot uitbetaling van de ganzenpremie kan overgaan moeten de beheerders een de-minimisverklaring invullen. De reden dat er gevraagd wordt om een de-minimisverklaring is dat de deelnamepremie van € 50,- ,die uitgekeerd wordt per schade ha, een vergoeding/subsidie is die bovenop de 100% schadevergoeding komt die afgelopen voorjaar is getaxeerd.
Alle subsidie die verstrekt wordt bovenop een 100% schadevergoeding, kan worden aangemerkt als staatssteun. Dit is de reden dat dit dus ook geldt voor de deelnamepremie voor het gedogen binnen de ganzenfoerageergebieden.
Het bedrag dat een veehouder maximaal mag ontvangen over een periode van drie jaar als staatssteun, is € 15.000.

Nu is de vraag welke subsidies meegerekend moeten worden voor de de-minimisverklaring.
Valt een subsidie onder de de-minimissteun dan is dit opgenomen in de beschikking die voor deze subsidie is ontvangen.
Is dit het geval dan telt deze subsidie mee voor de stapeling van het totaal ontvangen bedrag binnen de de-minimisregeling en mag deze dus niet bij elkaar opgeteld boven de € 15.000 uitkomen gerekend over de laatste drie jaar.
Het gaat hierbij niet alleen om subsidies vanuit de provincie Fryslân maar heeft betrekking op alle overheidssteun.
Het gaat dan hier met name om subsidies die zijn uitgekeerd vanuit bijvoorbeeld het Iepen Mienskipsfunds en overige subsidie vanuit de PMJP regeling.
Ook de subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop valt waarschijnlijk onder de-minimis.
Subsidie voor natuurbeheer zit onder de catalogus Groenblauwe Diensten en valt niet onder de-minimis.

Er is geen centraal de-minmisregister, dus de overheden en ook diensten als RVO kunnen niet controleren hoeveel beheerders van alle overheden samen aan subsidie hebben ontvangen.
De boeren zijn echter zelf verantwoordelijk voor wat ze invullen. De provincie heeft ook geen controleplicht. Mocht er teveel worden uitgekeerd dan ligt het financieel risico ook bij de boer.
Het risico bestaat hieruit dat teveel ontvangen subsidie moet worden terugbetaald. Er is geen sprake van sanctie en/ of boete.

 

naar bovenzijde pagina

paard

Collectief Weidevogel Beheer

Voor 2015 wordt ingezet op het continueren van het weidevogelbeheer binnen het collectief Noordwolderpolder en de parel Elahuizen. Het bestuur van Bosk & Greide is nog steeds in overleg met de Provincie over de mogelijkheden om aflopende agrarische pakketten binnen het Experiment Gaasterland te verlengen. Zolang hier nog geen duidelijkheid over is kan nog niet met zekerheid aangegeven worden of de aflopende pakketten daadwerkelijk voor verlenging in aanmerking komen. Het bestuur zal de leden hiervan op de hoogte houden.

Het volgende is vooralsnog aan de orde:

- het budget per Collectief Weidevogelbeheerplan (CWBP) ten aanzien van al afgesloten pakketten gelijk blijft

- geen uitbreiding van mozaïekplannen mogelijk is

- aflopende SAN- weidevogelpakketten omgezet kunnen worden naar SNL weidevogelpakketten mits de percelen in een CWBP liggen en voldoen aan de criteria van een "parel".

- aflopende SAN-botanische pakketten binnen een mozaïekplan omgezet kunnen worden naar kruidenrijkweidevogelgrasland. Aflopende botanische pakketten kunnen niet verlengt worden wanneer deze niet binnen de EHS begrenzing liggen.

Voor 2015 kan binnen de EHS alleen het botanische pakket "Bonte hooiweide volle velds" worden verlengd.

naar bovenzijde pagina