Ganzen en Weidevogels

Winterganzen

Binnen de provincie Fryslân zijn er door de provincie ganzenfoerageergebieden aangewezen en begrensd voor de opvang van winterganzen. De foerageergebieden zijn ingesteld om enerzijds de overwinterende ganzen te beschermen en anderzijds de schade die wordt veroorzaakt door de foeragerende ganzen tijdens het winterseizoen te beperken; schade die zich vertaald in minder voeropbrengst, zowel kwantitatief als kwalitatief. Boeren waarvan percelen zijn begrensd door de provincie binnen het ganzenfoerageergebied worden gecompenseerd middels een schaderegeling. Binnen het werkgebied van Bosk & Greide zijn 58 boeren waarvan percelen zijn begrensd als foerageergebied. De samenwerking tussen boeren binnen en buiten het foerageergebied, ondersteund door de jagers, wordt door deze aanpak steeds belangrijker.

 

Fryske Gouzzeoanpak

Middels de uitvoeringsnotaFryske Guozzeoanpak is beleid opgesteld door de provincie op welke wijze zij de bescherming van ganzen vorm wil geven en een reductie van de ganzenschade wil proberen te realiseren.

Via onderstaande link kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het ganzendossier; de nota Fryske Guozzeoanpak, het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 en de kaart met de begrenzing van de ganzenfoerageergebieden. zo ook de tot nu toe gepubliceerde nieuwsbrieven middels welke de provincie de betrokken partijen op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen en eventuele aanpassingen in de uitvoering.

 https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/ganzen_3538/

Mocht u toch nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de consulent. 

 naar bovenzijde pagina

 

Weidevogels

Binnen het werkgebied van Bosk & Greide zijn er op dit moment twee lokaties waar weidevogelbeheer wordt toegepast; bij Elahuizen in de Noordwolderpolder en aan de rand van Balk tussen De Warren en Trophorne (Harich). Het weidevogelbeheer bij Elahuizen wordt nu nog voor het laatste jaar uitgevoerd in het kader van de SNL (subsidie natuur en landschap); het weidevogelbeheer "weidevogelmozaïek De Warren" in het kader van het Anlb ( Agrarisch natuur en landschapbeheer). Het Anlb is de meest recente subsidiemethodiek welke wordt uitgevoerd door zeven, sinds 2016 opgerichte agrarische natuur collectieven. Bosk & Greide valt onder het collectief Westergo.

Via onderstaande link kunt u de evaluatie in zien van het mozaïek De Warren, weidevogelseizoen 2018. 

Mozaïek De Warren.pdf